Background Image

Ofte stilte spørsmål og svar

Her vil du finne ofte stilte spørsmål og svar. De er kategorisert i fem kategorier; generelt om forurensing, utslipp til luft, utslipp til vann, transport fra havna og fivens miljøtiltak. Er det fortsatt noe du lurer på kan du ta kontakt på info.no@fiven.com.

 • GENERELT OM FORURENSING

  GENERELT OM FORURENSING


  Her vil du finne ofte stilte spørsmål og svar. Er det fortsatt noe du lurer på kan du ta kontakt på info.no@fiven.com.

  • Hvem regulerer Fivens utslippstillatelse?

   Miljødirektoratet er forurensningsmyndighet for Fiven. Direktoratet stiller vilkår i utslippstillatelsen, for eksempel utslippsgrenser og produksjonsmengde, og fører tilsyn med at krav i tillatelse og forskrifter overholdes.

  • Hvor finner man Fivens utslippstillatelse?

   Utslippstillatelsen finner man ved å legge Fiven inn i søkefeltet øverst på www.norskeutslipp.no

  • Kan Miljødirektoratet pålegge Fiven en maksimumsgrense som ligger lavere enn forurensingslovens grenseverdier, for eksempel på SO2?

   Det kan settes strengere vilkår dersom direktoratet har grunnlag for dette.

  • Hvilket ansvar har kommunen i utslippssaker?

   Kommunene er ansvarlig for lokal luftkvalitet, og skal sørge for måling og beregning av luftkvalitet, utarbeidelse av tiltaksutredninger, samt informasjon og varsling.

  • Hvilke plikter har Fiven som anleggseier og forurenser?

   Fiven er et norsk foretak underlagt norske lover. Fiven har tillatelse til å produsere silisiumkarbid, og er underlagt Miljødirektoratet når det gjelder utslipp til luft, vann og grunn. Fiven plikter å gjennomføre tiltak ved brudd på grenseverdier og bidra til arbeidet med tiltaksutredning.

 • UTSLIPP TIL LUFT

  UTSLIPP TIL LUFT


  Her vil du finne ofte stilte spørsmål og svar. Er det fortsatt noe du lurer på kan du ta kontakt på info.no@fiven.com.

  Innholdsfortegnelse: FIVEN UTSLIPP | LOKAL LUFTKVALITET | ANNET

  FIVENS UTSLIPP
  • Hvilke komponenter i luftforurensningen fra Fivens virksomhet i Lillesand kan være helseskadelig for folk som bor i nærheten av fabrikken?

   I den siste tiden har det vært mye fokus på svovelforbindelser og PAH fra Fiven. Avhengig av konsentrasjon kan begge stoffgruppene ha en potensiell helseskadelig effekt. Bedriften jobber derfor med å redusere sitt utslipp til luft.

  • Hvor mye svoveldioksid har Fiven tillatelse til å slippe ut?

   I Fivens utslippstillatelse er svovel regulert med en maksgrense for svovel i råvaren koks. Grensen er på 2%.

  • Hvordan måles utslippene av svoveldioksid?

   Utslippet av svoveldioksid beregnes på bakgrunn av målinger av svovel i råmateriale. Når det gjelder lokal luftkvalitet utgjør Fivens utslipp den største delen av svovelutslippene i Lillesand. SO2-konsentrasjonen overvåkes kontinuerlig ved målestasjonen på Holta.

  • Hvilke utslippsgrenser for støv gjelder for Fiven?

   Grensen i Fivens utslippstillatelse er på 110 tonn per år og 25 mg/Nm3 per time.

  • Hvordan måles støvutslippet fra ovnshuset?

   Støvutslippet måles ved å ta ut en prøve av luften inne i ovnshuspipene. Deretter går prøven videre til analyse.

  • Hva forteller målingene av støvutslipp fra Fiven med hensyn til overskridelser av grenseverdier?

   Fiven har ikke overskredet grenseverdier på støv i årlig utslipp.

  • Hvor mye kvikksølv slipper Fiven ut hvert år?

   For 2018 er det målt et utslipp på 0,5 kg. Fiven har i dagens tillatelse lov til å slippe ut 1,5 kg per år.

  LOKAL LUFTKVALITET
  • Hvordan måles lokal luftkvalitet?

   Kravene til målemetoder, behandling av måledata og plassering av målestasjoner følger kravene i EUs luftkvalitetsdirektiver. Dette er implementert i forurensningsforskriften kapittel 7. Dermed er måledata sammenlignbare på tvers av byer og land i Europa. Et nasjonalt referanselaboratorium for luft skal sikre at målingene følger disse kravene. Målingene i Lillesand oppfyller forskriftens krav til målinger.

  • Hvilke regler gjelder for lokal luftkvalitet?

   Forurensningsforskriftens kapittel 7 stiller flere minimumskrav. For svoveldioksid gjelder juridisk bindende grenseverdier. For PAH, også kalt tjærestoffer, opereres det med en målsetningsverdi for benzo(a)pyren. Grense- og målsettingsverdiene skal beskytte befolkningen og miljøet mot negative helse- og miljøeffekter. Når det gjelder grenser for lokal luftkvalitet finnes disse her: Forurensningsloven kapittel 7 § 7-6. Forurenser har plikt til å gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at grense- og målsettingsverdiene overholdes. Dette gjelder selv om Fiven holder seg innenfor grensene i utslippstillatelsen.

  • Hva måles i Lillesand og hvem eier stasjonene?

   På Holta finnes det to separate målestasjoner for lokal luftkvalitet. Én måler SO2 og én måler PAH. SO2-stasjonen drives av Lillesand kommune og Norsk institutt for luftforskning (NILU) i fellesskap. SINTEF Molab eier PAH-stasjonen og har ansvaret for drift, inkludert analyse. Fiven henter inn prøvene og videresender til SINTEF Molab.

  • Burde det ikke være mer enn én plassering for målestasjoner for lokal luftkvalitet?

   Det har i 2017 og 2018 vært utført en kartlegging av luftkvalitet i Lillesand der tre plasseringer av målestasjoner har inngått. Etter en 12 måneders målekampanje ble det utført en vurdering av SINTEF Molab om hvilke av stasjonene som burde videreføres. Vurderingen dannet grunnlaget for videreføring av kun målestasjonen på Holta. Krav til antall målestasjoner er bestemt i Forurensningsforskriften kapittel 7.

  • Hvem har bestemt antall målestasjoner, plassering og hva som skal måles?

   Miljødirektoratet har bestemt antall stasjoner, plassering og hva som skal måles. Avgjørelsen er tatt basert på undersøkelser og vurderinger utført av tredjepart. Krav til antall målestasjoner er bestemt i Forurensningsforskriften kapittel 7.

  • Hvorfor måles det ulike verdier av svoveldioksid på stasjonen på Holta?

   Fordi andre faktorer spiller inn, som vær og vind. Ugunstige værforhold i denne sammenhengen er gjerne litt kjølig, klart og stille vær. Målingene kan følges på nettsiden luftkvalitet.info.

  • Hvorfor viser SO2-målingene på www.luftkvalitet.info ofte en peak mandag morgen?

   Peaken skyldes ukentlig kalibrering av stasjonen. Timesverdier med kalibrering fjernes, ettersom instrumentet under kalibrering ikke har målt SO2 i uteluft, men gass fra en gassflaske.

  • Hvorfor er det viktig å kalibrere målestasjoner?

   Kalibrering av instrumenter og utstyr er nødvendig for å vite om målenøyaktigheten til et instrument må justeres. Kalibrering er en sammenligning av et instrument mot en normal, mot et mer nøyaktig instrument eller mot et referansemateriale.

   Kalibrering av instrumenter og utstyr er nødvendig for å vite at instrumentet måler riktig. Kalibrering er en sammenligning av et instrument mot et referansemateriale med kjent innhold.

  • Er det en mulighet for at de målte nivåene av svoveldioksid kan være større andre steder enn ved målestasjon i Holta?

   Spredningsberegninger utført av tre ulike tredjeparter viser dominerende vindretningen fra nordøst. Dette gjør Holta til et hensiktsmessig sted for måling med sin bebyggelse, skole og barnehager.

  • Har det skjedd at de registrerte verdiene av svoveldioksid målt på Holta har vært høyere enn tillatt?

   Grenseverdiene for lokal luftkvalitet tillater 24 overskridelse av en timesmiddelkonsentrasjon på 350 mikrogram svoveldioksid per kubikkmeter. På Holta ble det registrert 19 overskridelser av grenseverdien i 2016, fire i 2017, tre i 2018 og foreløpig fire i 2019. Grenseverdiene tillater tre overskridelser av døgnmiddelkonsentrasjonen på 125 mikrogram svoveldioksid per kubikkmeter. Her ble det registrert fem overskridelser i 2016, ingen i 2017, én i 2018 og foreløpig én i 2019. Dette vil si at Fiven overskred døgnmiddelkonsentrasjonsgrensen på 125 mikrogram svoveldioksid per kubikkmeter ved to tilfeller i 2016.

  • Hvordan måles PAH i omgivelsesluft?

   Ofte er en av de mest potente kreftfremkallende forbindelsene, benzo(a)pyren (B(a)P), brukt som en markør på forekomst og eksponering. Flere byer i Norge har overvåket nivåene av PAH i luft siden 2008. Prøvetakingen foregår i 24 timer hver tredje dag etter EU-direktiv 2004/107/EC og analysen utføres etter standarden NS-ISO 11338:2003.

  • Hvordan er PAH-nivået i Lillesand sammenliknet med andre norske byer?

   Årsmidlet målt i Lillesand i 2018 er høyere enn snittet målt de siste år i andre norske byer.

  • Hvorfor kan ikke Fiven offentliggjøre PAH-tallene oftere enn en gang i året?

   PAH er kun ansett som helsefarlig ved livslang eksponering. For å kunne se tallet i perspektiv, må det kunne ses opp mot målsetningsverdien i Forurensingsforskriften, som angis for ett kalenderår. Det samme gjelder for luftkvalitetskriteriene fra Folkehelseinstituttet.

  ANNET
  • Hva er PAH?

   PAH står for polysykliske aromatiske hydrokarboner, også kalt tjærestoffer. Det finnes flere hundre forskjellige PAH med ulike egenskaper. PAH dannes ved ufullstendig forbrenning av organisk materiale, og forekommer som damp og bundet til partikler i luften. Ofte er en av de mest potente kreftfremkallende forbindelsene, benzo(a)pyren (B(a)P), brukt som en markør på forekomst og eksponering. I Fivens utslippstillatelse har Miljødirektoratet gitt krav om utslippsmålinger etter «USEPA16 standarden».

  • Hvor helsefarlig er PAH?

   Den kritiske effekten av PAH er lungekreft. Men nedsatt fødselsvekt, forverring av hjertekarlidelser og svekkelse av immunsystemet er også sett i sammenheng med PAH.

  • Har Lillesands innbyggere høyere risiko for å få lungekreft enn innbyggerne i andre norske byer?

   I Folkehelseprofilen får man trendene for lungekreft. I perioden 2008-2017 har Aust-Agder som helhet flere nye lungekrefttilfeller sammenlignet med landet forøvrig. Mens Lillesand har færre nye tilfeller av lungekreft sammenlignet med Aust-Agder i samme periode. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no hentet 08.08.2019.

  • Er det – som følge av utslipp fra Fiven – større risiko for å få kreft hvis du bor i Lillesand enn i andre norske byer?

   «Målinger på Holta fra 2018 viser en årsmiddelkonsentrasjon av benzo(a)pyren på 0,77 nanogram per kubikkmeter (ng/m3). Dette er under forurensingsforskriftens målsetningsverdi på 1 ng/m3, som betyr at færre enn én person i en befolkning på 10.000 dør av lungekreft hvis han eller hun er utsatt for dette nivået hele sin levetid. Nivået som er målt i Lillesand er likevel såpass høyt at Fiven må fortsette med målinger på Holta og utrede tiltak. Folkehelseinstituttet ønsker PAH-tallene kommer ned under luftkvalitetskriteriene, som er 0,1 ng/m3 – som vil si at færre enn én person i en befolkning på 100 000 dør av lungekreft ved eksponering for dette nivået hele sin levetid.»

   Kilde: «Helsemessige konsekvenser av luftforurensning fra Saint Gobains virksomhet i Lillesand» ved Jørn A. Holme, Magne Refsnes, Marit Låg og Toril Attramadal – Folkehelseinstituttet 2018.

  • Hva skyldes den sorte røyken som av og til kommer ut av pipene?

   Røyken skyldes såkalt «blås», som er gasser som bygger seg opp inne i ovnen og som av og til kommer samlet til overflaten. Alle «blås» av en viss størrelse blir dekket til og stoppet innen 10-15 minutter.

  • Hvorfor har ikke Fiven fjernet utslippene for lenge siden?

   Det finnes ingen ferdig utprøvd teknologi som Fiven kan bruke for å rense utslippene fra ovnshuset i Lillesand. Selve rensingen er kjent og utprøvd, men ikke oppsamlingen. Samtidig innser Fiven at arbeidet med å utvikle renseteknologi burde vært startet tidligere.

  • Hvorfor er det så vanskelig å få renset utslippene?

   Størst utfordring er knyttet til de enorme luftmengdene som strømmer gjennom ovnshuset. En tradisjonell oppsamlingsmetode med påfølgende rensing, er ikke økonomisk bærekraftig.

  • Er det noen ukedager som har høyere utslipp enn andre?

   Nei. Fiven har tilnærmet lik produksjon i ovnshus hver dag hele året bortsett ifra ved sommerstans og andre mindre produksjonsavbrudd. Ettersom ovnshusdriften er kontinuerlig, vil SO2-utslippene til omgivelsene i utgangspunktet være lik gjennom døgnet, uken, måneden og året.

  • På hvilken måte kan svoveldioksid være helsefarlig for mennesker?

   Svoveldioksid kan gi irritasjon og sammentrekning av luftveiene. Følsomheten for luftforurensning varierer fra person til person. Enkelte grupper er likevel mer sårbare, som for eksempel personer med luftveissykdommer, personer med hjertekarsykdom og diabetikere.

  • Ved hvilke verdier kan utslipp av svoveldioksid være helsefarlig for innbyggerne i Lillesand?

   Luftforurensningsnivåene er plassert i fire ulike forurensningsklasser etter helserisiko – grønn, gul, rød og lilla, der grønn er lite forurensing og lilla svært mye. SO2 - timesmidler må være over 100 μg/m3 for å kunne utgjøre en moderat helserisiko, over 350 μg/m3 for å kunne gi betydelig risiko og over 500 μg/m3 for alvorlig helserisiko. I 2018 ble det målt 244 timer med timesmiddel over 100 μg/m3 og én time med timesmiddel over 350 μg/m3. Det er ikke målt SO2-timesmidler på Holta over 500 μg/m3. Her kan du lese mer om helseeffekter og helseråd relatert til de ulike forurensingsklassene.

  • Hvorfor lukter det av og til vondt i nærmiljøet til fabrikken?

   Ved brenning av ovner dannes det svovelforbindelser, hydrogensulfid og andre gasser som lukter.

  • Har det vært foretatt målinger av lukten som stammer fra fabrikken?

   Lukt er svært vanskelig å måle/kvantifisere. Spredningsberegninger av lukt ved hjelp av luktpanel er gjennomført hos nabo fra 2014. Den viser høy luktbelastning.

  • Har værforholdene betydning for lukten i Lillesand?

   Absolutt. Kjølig, klart og stille vær kan medføre at luftmasser trykkes mot bakken. Ved stille drag fra nordøst, vil luftmassene ta med seg forurensningen ned mot Lillesand sentrum. Fenomenet oppstår oftest om vinteren, på natt og mot morgen, i klarvær på grunn av varmestråling fra bakken.

  • Er lukten helsefarlig?

   Det lukter lenge før det er farlig. SO 2 - timesmidler må være over 350 μg/m3 for å kunne gi betydelig risiko og over 500 μg/m3 for å kunne gi alvorlig helserisiko. I 2018 ble det målt én time med timesmiddel over 350 μg/m3. Det er ikke målt SO2 verdier på Holta over 500 μg/m3.

  • Kan forurensningsmyndighetene stille krav til Fiven som kan begrense lukten?

   Det kan settes grenser for luktbelastning i omgivelsene, men dette er krevende å kontrollere. Derfor reguleres helst lukt ved å stille utslippsgrenser til de stoffene som bidrar til lukt.

  • I hvilken grad justeres produksjonen for å redusere ulempene for Fivens naboer?

   Fiven justerer produksjonen, basert på en værmodell, når værforholdene ser ut til å bli ugunstige. Ugunstige værforhold i denne sammenhengen er gjerne litt kjølig, klart og stille vær. Det tar over en time fra produksjonen blir redusert til effekten av reduksjonen kan måles i Holta.

  • Hva er værmodellen?

   Værmodellen er knyttet opp mot SO2-målingene i Holta. Den er prediktiv for én uke frem i tid og brukes aktivt i produksjonsplanleggingen. Hensikten er å redusere risikoen for økt lokal belastning ned mot sentrum, samt å kunne forutse når risikoen kan inntreffe. Denne modellen gir dessverre ikke alltid korrekte prognoser, ettersom den baserer seg på værmeldinger.

 • UTSLIPP TIL VANN

  UTSLIPP TIL VANN


  Her vil du finne ofte stilte spørsmål og svar. Er det fortsatt noe du lurer på kan du ta kontakt på info.no@fiven.com.

  • Har Fiven utslipp til vann?

   Fiven har renseanlegg for prosessvann. Etter rensing sendes vannet videre til Fossbekk renseanlegg som er kommunalt. Det finnes en egen påslippsavtale med Lillesand kommune som regulerer dette.

  • Kan Fiven slippe ut hva som helst til renseanlegget på Fossbekk?

   Nei. I utslippstillatelsen fra Miljødirektoratet har Fiven en grense på suspendert stoff, som er en betegnelse på mengde faste partikler i avløpsvannet. Utslippet er også regulert gjennom en påslippstillatelse fra kommunen. Her er det grenser for metaller, vannmengde, pH, turbiditet og suspendert stoff.

  • Hva skjer med vaskevannet som har vært gjennom pipene?

   Pipene inneholder elektrostatfiltre. Disse blir spylt med vann flere ganger i døgnet. Vannet renses og gjenbrukes. Faststoffet fra spylingene blir kjørt til godkjent deponi.

  • Er det målt forurensning i grunn eller grunnvann på fabrikkområdet?

   Det ble funnet spor av PAH i grunnvannet, og enkelte metaller over terskelverdi, ved undersøkelser utført av Asplan Viak i 2015 og 2016. Grunn og grunnvann skal også prøvetas høsten 2019.

  • Måles det kvikksølv i grunnvann eller grunn på fabrikkområdet?

   Det ble ikke påvist kvikksølv i grunnvann ved undersøkelser utført av Asplan Viak i 2015 og 2016. Det ble også tatt enkelte jordprøver som viste spor av kvikksølv.

  • Har Fiven utslipp til Moelva?

   Fiven slipper ikke prosessvann til Moelva. Ved regn kan partikulært forurenset overflatevann gå til kummer med sandfilter og videre til elva. Elva har dårlig kjemisk tilstand før den når Fiven. Tiltak på Fiven vil derfor ikke føre til at Moelva får god kjemisk tilstand. Fiven jobber likevel mot å fjerne sin påvirkning på Moelva.

  • Måles det forurensing i Tingsakerfjorden?

   Det er gjennomført målinger på tre stasjoner – på Bergstø, på Kokkenespynten og i Grunnesund, sist i 2017. Det er ikke målt overskridelser av grenseverdier for PAH eller metaller i blåskjell. Ifølge Norsk institutt for vannforskning (NIVA), er fjorden i god kjemisk tilstand. Når det gjelder den økologiske tilstanden er miljømålene for de vannregionspesifikke stoffene oppnådd.

  • Er det undersøkt om utslipp fra Fiven har påvirket Grimevann negativt?

   Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har gjort undersøkelser av vannet i 2017. Det er ikke funnet forurensning som kan skyldes utslipp fra Fiven.

 • TRANSPORT FRA HAVNA

  TRANSPORT FRA HAVNA


  Her vil du finne ofte stilte spørsmål og svar. Er det fortsatt noe du lurer på kan du ta kontakt på info.no@fiven.com.

  • Hvor viktig er trafikkhavna i Lillesand for Fiven?

   Den har vært uvurderlig siden Norton etablerte fabrikken i 1965. Nærheten til havna gir Fiven lavere fraktkostnader enn om koks og sand skulle hentes fra for eksempel Kristiansand eller Arendal. Billigere frakt bidrar til økt lønnsomhet, som igjen gir Lillesand kommune tryggere arbeidsplasser og mer stabile skatteinntekter.

  • Hvor mye koks og sand kommer inn via Lillesand trafikkhavn?

   I fjor ble det losset ti båter med koks og ti båter med sand. Hver båt leverer 3000 tonn. Målt i antall anløp og tonnasje stod båtene med råvarer til Fiven for rundt halvparten av den totale aktiviteten i havna.

  • Hvor mange lastebillass kjøres mellom havna og fabrikken?

   For hvert anløp kjøres det rundt 200 lass. Fordi båtene har begrenset liggetid i havna, er lastebilene i sving fra tidlig morgen til sent på kveld. Bruk av tilhenger ville halvert tallet på turer, men de trange forholdene på kaia tillater dessverre ikke dette.

  • Hvorfor kjøres det koks og sand med åpne biler?

   Avtalen med vår leverandør av transporttjenester mellom Lillesand havn og Fiven, er at det ikke skal søles verken koks eller sand under transport. Hvordan kravet løses, er ikke spesifisert. Imidlertid følges dette tett opp av Fiven.

  • Hvilke ansvarsforhold gjelder for lossing, havn og transport av råvarer?

   Fiven opererer og eier krana i havnen. Lillesand kommune eier havnen men har satt ut drift, herunder renhold, til Hansen & Narvesen. Fiven kjøper transporten mellom kaia og fabrikken av Hansen & Narvesen, som igjen hyrer inn selvstendige lastebileiere til å gjøre jobben.

  • Har Fiven mottatt klager på transporten til og fra havna?

   Fiven har mottatt klager på støving fra koksen, særlig når koksen er tørr og vinden sterk.

 • FIVENS MILJøTILTAK

  FIVENS MILJøTILTAK


  Her vil du finne ofte stilte spørsmål og svar. Er det fortsatt noe du lurer på kan du ta kontakt på info.no@fiven.com.

  • På hvilken måte bidrar Fiven til «det grønne skiftet»?

   Fivens sluttprodukt, silisiumkarbid, brukes blant annet til kutting av solceller, vannrensing, rensing av eksos fra biler og skip, batterier i elektriske biler, brenselsceller i grønn energiproduksjon og miljøovervåkingsutstyr innen romfart.

  • Hvilke konkrete tiltak har Fiven satt i gang for å redusere utslippene?

   Fiven jobber etter et veikart, som omhandler utslipp til luft fra ovnshus. En lang rekke tiltak er iverksatt: Det settes strengere krav til petroleumskoksen, ytelsen på elektrostatfiltrene på taket av ovnshuset er forbedret, det er innført produksjonsstans ved ugunstige vær- og vindforhold og avgjørelser om stans i produksjon støttes av egenutviklede værmodeller. Dessuten er det etablert to konkrete miljøprosjekter – «Renseprosjekt ovnshus» og «Mist Air».

  • Hva innebærer miljøprosjektet «Renseprosjekt ovnshus»?

   Dette er et langsiktig prosjekt, som er støttet av blant annet Innovasjon Norge og Prosessindustriens Miljøfond. Kort sagt handler det om et fullskala pilotanlegg for én av de åtte ovnsgruppene. Støv og avgasser fra ovn i drift blir samlet under en hette og renset.

  • Hva handler miljøprosjektet «Mist Air» om?

   Dette er støvrensing i ovnshuset ved hjelp av vanntåke. En pilot ble installert i juli/august 2019. Nå er installasjonen inne i en testfase.

  • Når kan vi vente å se resultatene av de to miljøprosjektene?

   Går alt som planlagt, vil vi se en vesentlig utslippsreduksjon av SO2, PAH og støv frem mot 2025. Ifølge veikartet vil utslippene av SO2> reduseres med 80 prosent i 2025 som følge av svovelrensing i «Renseprosjekt ovnshus». Det forventes en utslippsreduksjon av støv fra ovnshuset med 20 prosent allerede i løpet av 2020 og med 50 prosent fra 2021. Når det gjelder PAH, så vil søknad om ny utslippstillatelse bli sendt separat når effekten av «Renseprosjekt ovnshus» blir tydeligere.

  • Vil Fiven offentliggjøre resultatene fra de to renseprosjektene fremover?

   Ja. Status på renseprosjektene vil publiseres på nettsiden.

  • Er det riktig at Fiven har søkt Miljødirektoratet om en videreføring av dagens utslippstillatelse?

   Nei, dette er ikke riktig. Fiven har søkt om reduserte utslippsgrenser på flere parametere. Samtidig presenteres veikartet for reduksjon av utslipp til luft.

  • Finnes det en plan B hvis miljøprosjektene ikke fungerer?

   Dersom renseprosjektet eller «Mist Air» ikke virker, er eneste alternativ redusert produksjon. Ved redusert produksjon vil Fiven måtte importere silisiumkarbid.

  • Er det vurdert å flytte fabrikken bort fra skoler og boligområder?

   Det har ikke vært et tema å flytte Fiven.

image

Besøk vår hjemmeside for å lære mer om våre produkter.