Background Image

FAKTA OM UTSLIPP OG MÅLINGER

UTSLIPP OG MÅLINGER


 • OM UTSLIPP

  Våre utslipp


  Fiven har utslipp av forurensningskomponenter til luft og vann. Utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og bedriftens årlige utslipp kan finnes på https://www.norskeutslipp.no

  Luft

  Hoveddelen av Fivens utslipp til luft genereres i ovnshuset. Utslipp fra ovnshuset omfatter støv, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), karbondioksid (CO2), karbonmonoksid (CO), flyktige organiske forbindelser (TVOC), metaller, svoveldioksid (SO2) og andre svovelforbindelser. I ovnshuspipene finnes elektrostatfiltre for fjerning av partikulært utslipp. Utslipp til luft fra resterende avdelinger er i hovedsak støvutslipp, og disse utslippspunktene har posefiltre, patronfiltre eller elementfiltre for fjerning av partikler.

  I tillegg til utslippsmålinger hos Fiven måles det også lokal luftkvalitet i Lillesand. Målestasjonene er plassert i Holta. Den ene måler SO2, og den andre PAH.

  Vann

  Fiven har ikke direkte utslipp av prosessvann til elv eller sjø. Prosessvannet renses i eget renseanlegg, som består av et settlingstrinn og et kombinert trinn for utfelling og settling, samt et nøytraliseringstrinn. Prosessvannet inneholder suspendert stoff, metaller og sulfater. Etter endt rensing i eget anlegg, sendes vannet videre til Fossbekk renseanlegg som er kommunalt. Påslippet er regulert med en egen påslippsavtale med Lillesand kommune. Utslippet fra kommunens renseanlegg føres ut til ett punkt på omlag 30 meters dyp utenfor Fossbekk i Lillesandsfjorden.

  Ved regn kan forurenset overflatevann gå til internt oppsamlingsanlegg og videre til Moelva. Vannet kan inneholde PAH og enkelte metaller. Grunnvann under ovnshuset kan påvirkes av kjølevann som ikke fordamper.

  Grunn

  Fiven benyttet tidligere en sandfiltergrop for filtrering av pipespylevann. Analyser av løsmassene rundt infiltrasjonsgropa viste ingen forurensning av PAH og tungmetaller. Bruken av gropa ble avsluttet i 2015.

 • LUFT

  Luft


  Luft - utslippsmålinger

  Fiven benytter akkreditert tredjepart til målinger og analyser for støv, PAH, TVOC og metaller. I tillegg tar Fiven egne målinger og analyser av støv. Fiven benytter samme standard som tredjepart, men Fiven er ikke akkreditert.

  INSTOV

  PAH

  Luft – målinger av lokal luftkvalitet

  På Holta finnes det to separate målestasjoner for lokal luftkvalitet. Én måler SO2, og én måler PAH. SO2-stasjonen drives av Lillesand kommune og Norsk institutt for luftforskning (NILU) i fellesskap. SINTEF Molab eier PAH-stasjonen og har ansvaret for drift, inkludert analyse. Fiven henter inn prøvene og videresender dem til SINTEF Molab.

  Benzo

  Benzo(a)pyren verdiene ligger under målsetningsverdien i forurensningsloven, men over luftkvalitetskriteriet som er en anbefalt verdi fra Folkehelseinstituttet. SO2-verdiene ligger under grenseverdiene i forurensningsloven bortsett ifra ved to døgn i 2016, men over luftkvalitetskriteriet som er en anbefalt verdi fra Folkehelseinstituttet.

 • VANN

  Vann


  Prosessvann

  Prøver av prosessvann tas som mengdeproporsjonale ukeprøver. Suspendert stoff blir kontrollert ukentlig på internt laboratorium og metallprøver sendes månedlig til akkreditert tredjepart for analyse. Laboratoriet deltar i ringtester for suspendert stoff, og er derfor godkjent for årlig rapportering av suspendert stoff.

  Moelva

  NIVA har utført tiltaksrettet overvåkning av Moelva. Elva har dårlig kjemisk tilstand for PAH før den når Fiven. Tiltak på Fiven vil derfor ikke føre til at Moelva får god kjemisk tilstand. Fiven jobber likevel for å redusere sin påvirkning på elva. Moleva oppnår moderat økologisk tilstand for PAH og sink.

  Lillesandsfjorden

  NIVA har utført tiltaksrettet overvåkning av Lillesandfjorden. Det er ingen overskridelse av grenseverdier for PAH eller metaller i blåskjell, og dermed oppnår fjorden god kjemisk tilstand. Når det gjelder økologisk tilstand er miljømålene for de vannregionspesifikke stoffene oppnådd.

 • GRUNN

  Grunn


  I forbindelse med boring av grunnvannsbrønner på bedriftsområde i 2016 ble det tatt ut en masseprøve i regi av Asplan Viak. Prøven ble analysert for metaller, PAH og vanadium. Analysen viste at masseprøven var i klasse 1, det vil si at det ikke forekommer forurensninger og tilstanden er klassifisert som meget god.

  I forbindelse med utarbeidelse av tilstandsrapport for industriområder in henhold til veileder M630 skal det utføres ny målekampanje høsten 2019. Måleprogrammet er utarbeidet av Cowi.

image

Besøk vår hjemmeside for å lære mer om våre produkter.