Background Image

Nyheter

Ansvarsforhold rundt målestasjoner på Holta i Lillesand

Per 24. April 2020

Fiven får tilbakevendende spørsmål rundt hvem som har ansvar for målinger og hvem som er ansvarlige for analyser. Vi ønsker derfor å gi en liten forklaring rundt dette.

Det er ulikt ansvar for SO2 målestasjon og PAH målestasjon. Årsak til dette ligger i nasjonale krav. Lillesand Kommune er pålagt å ha en SO2 målestasjon på grunn av målte SO2 nivåer, tilsvarende som mange byer i Norge. Krav til målinger av PAH er rettet til Fiven og derfor har de ansvar for denne. Dette er også årsaker til at noen ting blir håndtert ulikt.

Det er også verdt å merke seg at selv om Fiven dekker kostnad med SO2 målestasjon ligger ansvaret hos Lillesand Kommune. Årsak til at Fiven dekker kostnad kommer av nasjonale krav som sier at forurensende enhet kan pålegges å dekke kostnader forbundet med måling.

Både Fiven og Lillesand kommune har engasjert eksterne eksperter som håndterer målestasjon og overordnet kontroll med denne. Dette inkluderer verifisering av rett måleresultat og metode for kalibrering. For SO2 målestasjon planlegger Lillesand Kommune å erstatte denne med en målestasjon fra Industriell Måleteknikk. Da vil kalibreringen foregå automatisk, i regi av Industriell Måleteknikk.

Dagens situasjon ser slik ut:

 

SO2 målestasjon

PAH målestasjon

Lokalisert

Holta

Holta

Ansvarlig for at måling utføres

Lillesand Kommune

Fiven AS

Eier av stasjon

NILU

Sintef Norlab

Dekker kostnad

Fiven AS

Fiven AS

Utfører kalibrering 

Lillesand Kommune

Sintef Norlab

Fjerning av kalibreringspeaker (feilmålinger)

NILU

Ikke aktuelt

Utfører filterbytte 

Ikke aktuelt, online målinger

Fiven AS

Utfører analyse av filter

Ikke aktuelt, online målinger

Sintef Norlab

Vellykkede rensemålinger igjen

Per 17. April 2020

Årets andre måling fra pilotrenseanlegget på Fiven ble utført uke 10 og ga igjen svært oppløftende resultater. I denne kampanjen ble det utført målinger både før og etter nytt pilotrenseanlegg.

Det ble heller ikke denne gangen påvist målbare mengder av Benzo(a)pyrene B(a)P, verken til luft eller vann, og forekomsten av PAH-forbindelser viste fortsatt et utslipp til luft tilsvarende omlag én kilo i året. Resultatene viste en rensegrad på PAH til luft på 99 %.

For støv og SO2 viste resultatene en gjennomsnittlig rensegrad henholdsvis på 99 % og 97,9%.

Målingene til luft ble foretatt over to firetimers perioder.

Etter en lengre prøveserie ble det funnet en mindre mengde PAH i én av prøvene av avløpsvann fra renseanlegget etter vannrensing med aktivt kullfilter. Mengden ville ha tilsvart et utslipp til vann på mindre enn 5 gram per år fra én ovnsgruppe dersom alt vannet skulle inneholde denne mengden.

Fiven ønsker å legge til at dette er resultater etter lang tids tester. Vi jobber for å kunne få til mer permanent kjøring på renseanlegget. Det for å kunne komme aktivt i gang med rensing samt verifisere at vi kan oppnå tilsvarende rensing med en mer kontinuerlig drift.

Strålende rensemålinger

Per 3. februar 2020

Årets første måling fra pilot-renseanlegget på Fiven har gitt svært oppløftende resultater. Det ble ikke påvist målbare mengder av Benzo(a)pyrene B(a)P. Forekomsten av PAH-forbindelser fra ovnspipen viste et utslipp tilsvarende omlag én kilo i året.

Svovel og støvutslippene fra ovnen som er tilkoblet pilotrenseanlegget viste et utslipp tilsvarende henholdsvis 2-3 tonn/år og 6-9 kg/år.

Testmålingene ble utført over to firetimers perioder i slutten av januar 2020 og er den andre i rekken siden pilotanlegget ble satt i drift høsten 2019. Målingene ble foretatt over to firetimers perioder.

– Vi er svært godt fornøyd med målingene. De viser at det skal være mulig å nå de ambisiøse målene for rensing av bedriftens utslipp som Fiven har lagt opp til sier Irene Solås, leder for helse-, sikkerhet- og miljøavdelingen. Problemet med PAH i avløpsvann fra renseanlegget ser også ut til å være løst. Etter at det i fjor ble påvist små mengder PAH i avløpsvannet skrubberen, ble det installert vannrensing med aktivt kullfilter. Ferske prøver indikerer at avløpsvannet nå er fritt for PAH-forbindelser.

Årets andre målekampanje på pilot-renseanlegget ble utført 5. mars. Måleresultater fra denne kampanjen forventes å foreligge uke 14.

FHI sin presentasjon på nabomøtet 3. februar

Per 3. februar 2020

Fivens presentasjon på nabomøtet 3. februar

Per 3. februar 2020

RENSEPROSJEKTET - STATUS PER JANUAR 2020


EFARINGER SÅ LANGT:
 • Stabil varm drift i mer enn 200 timer totalt.
 • Stabilt kontrollsystem.
 • Ingen problemer knyttet til blåsproblematikk.
 • Skrubberens avløpsvann inneholder små mengder PAH16, og deponeres inntil bestilt vannrenseanlegg er på plass.
HVA SKJER NÅ:
 • Tredjeparts samsvarsvurdering er gjennomført og godkjent av akkreditert selskap 17.01.2020
 • Tredjeparts gassmålinger i skrubberpipen er gjennomført den 22 og 23.01.2020
  • Svar på gassmålingene forventes i uke 7.
  • Resultatene på gassmålingene vil være retningsgivende for videre testkjøring.
 • Opplæring av ovnshusoperatører i drift av anlegget pågår kontinuerlig.
 • For å rense skrubberavløpet for PAH, har vi gjennomført tester med vårt skrubber avløpsvann på COWI AQUATEAM sin lab i Oslo.
  • Testresultatene ved valgt filter ga PAH16 verdier under deteksjonsgrensen.
  • Renseanlegget er bestilt og vil bli installert i uke 7.
BILDER SEMILUKKING:

Fiven inviterer til «nabomøte»

Per 20. desember 2019

Fiven vil på nyåret invitere sine naboer til et informasjonsmøte. Invitasjon vil komme i januar. Tema vil være gjennomgang av siste spredningsberegning, status på utslippsreduserende tiltak og orientering rundt veien videre.

Status for «Renseprosjektet»

Per 5. desember 2019

Etter at pilotanlegget stod ferdig for noen måneder siden har vi kjørt en rekke funksjonstester. Etter å ha luket vekk og rettet opp diverse småfeil i styringssystemet er vi nå i gang med fullskala «varmtesting».

Flere lange varmtester er allerede gjennomført, og anlegget fungerer hittil så langt vi kan se veldig bra. Støv samles effektivt opp i filteret og svoveldioksid (SO2) renses i skrubberen.

Slutten av 2019 benyttes til å gjøre mindre mekaniske endringer, og på nyåret starter vi så opp varmetestingen igjen. Da blir det også opplæring av driftspersonell fra produksjon slik at anlegget kan kjøres i lengre perioder for å få driftserfaring.

I 2020 skal det gjennomføres en lang rekke målinger på pilotanlegget for å bestemme hvor effektiv rensingen av støv, svovel og PAH er. Under hetten er det mulig å justere temperaturen slik at forbrenning av PAH øker, samtidig som at det i «støvrenseanlegget» på utsiden også vil fanges partikulært bundet PAH. I parallell til testingen vil vi i 2020 også jobbe med å planlegge for utvidelse av anlegget slik at støv og avgasser fra flere ovnsgrupper på sikt kan renses.

Bilde 1 og 2 nedenfor viser henholdsvis bilder av dagens åpne ovnsdesign sammenlignet med ny design for pilotovnsgruppen, og bilde av nytt renseanlegg for støv, svovel og PAH.

Bilde 1 Tradisjonell ovnsdesign og ny design med hette

Bilde 2 Renseanlegg for støv, svovel og PAH

Fiven søker om nye midlertidige grenser for PAH.


Fiven søker om nye midlertidige grenser for PAH. I linken under kan du finne kunngjøringsteksten med søknad og tilhørende vedlegg.

https://tema.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Landbasert-industri/Fiven-Norge-AS-Lillesand-soker-om-endring-av-tillatelsen-20191161/

Dioksiner og furaner ble ikke påvist under målekampanje


Fiven er blitt forespurt om å utrede om det finnes dioksiner og furaner i avgassen. Fiven rekvirerte ekstern aktør til å kjøre en målekampanje av dioksiner og furaner i september 2019. Samtlige målinger var under kvantifiseringsgrensen. Dette vil si at det ikke var mulig å påvise dioksiner og furaner med dagens måleutstyr og metode.

Ny artikkel om Fiven og silisiumkarbidets egenskaper på forskning.no


Lillesand får egen miljøweb

Fiven Norge lanserer en ny nettside, som vil holde Lillesands befolkning oppdatert om bedriftens produksjon og utslipp.

– Mange har etterlyst mer miljøinformasjon om vår virksomhet, og det er forståelig. Derfor har vi laget denne websiden, sier Hilde Brunvand Nordvik, avtroppende toppsjef for Fiven Norge.

Arbeidet med nettsiden Fiven Miljø – fivenmiljo.no – startet like etter folkemøtet om den lokale luftkvaliteten i Lillesand rådhus 17. juni i år. Representanter fra kommunen, Folkehelseinstituttet, Miljødirektoratet og bedriften holdt alle presentasjoner og svarte på spørsmål.

– Signalene fra folkemøtet var de samme som vi over tid har sett i ulike aviser og i sosiale medier; nemlig at det i deler av befolkningen råder en oppfatning om at bedriften unnlater å rapportere om sine utslipp. Det er selvsagt ikke riktig. Samtidig erkjenner vi at vi nok ikke har vært flinke nok til å informere. Målet med nettsiden er å bygge tillit og forståelse rundt det vi driver med, sier Nordvik.

Lillesands ordfører, Arne Thomassen, gleder seg over at hjørnesteinsbedriften konkret forsøker å etterkomme innbyggernes informasjonsbehov.

– Kommunen stiller positiv til tiltaket med miljøweb, sier han.

I tillegg til å presentere oppdaterte luftmålinger, svarer nettsiden Fiven Miljø på nærmere 100 spørsmål om blant annet produksjon, forurensning, utslippstillatelser og ansvarsforhold. Dessuten forteller bedriften hvordan den gjennom å produsere silisiumkarbid faktisk bidrar til det grønne skiftet.

Innbyggerne vil også kunne få detaljert innsikt i bedriftens to konkrete miljøprosjekter – «Renseprosjekt ovnshus» og «Mist Air».

– Prosjektene vil, hvis alt går som planlagt, gi vesentlige utslippsreduksjoner av svoveldioksid og støv frem mot 2025, sier Pål Runde, som formelt tar over for Hilde Brunvand Nordvik som Fiven Norge-sjef ved utgangen av august.

Nordvik begynner da i ny jobb som fabrikksjef i Hennig Olsen.

For mer informasjon, kontakt:
Hilde Brunvand Nordvik, avtroppende administrerende direktør, mob. 920 10 844
Pål Runde, påtroppende administrerende direktør, mob. 979 76 021

image

Besøk vår hjemmeside for å lære mer om våre produkter.