Background Image

Nyheter

Strålende rensemålinger

Per 3. februar 2020

Årets første måling fra pilot-renseanlegget på Fiven har gitt svært oppløftende resultater. Det ble ikke påvist målbare mengder av Benzo(a)pyrene B(a)P. Forekomsten av PAH-forbindelser fra ovnspipen viste et utslipp tilsvarende omlag én kilo i året.

Svovel og støvutslippene fra ovnen som er tilkoblet pilotrenseanlegget viste et utslipp tilsvarende henholdsvis 2-3 tonn/år og 6-9 kg/år.

Testmålingene ble utført over to firetimers perioder i slutten av januar 2020 og er den andre i rekken siden pilotanlegget ble satt i drift høsten 2019. Målingene ble foretatt over to firetimers perioder.

– Vi er svært godt fornøyd med målingene. De viser at det skal være mulig å nå de ambisiøse målene for rensing av bedriftens utslipp som Fiven har lagt opp til sier Irene Solås, leder for helse-, sikkerhet- og miljøavdelingen. Problemet med PAH i avløpsvann fra renseanlegget ser også ut til å være løst. Etter at det i fjor ble påvist små mengder PAH i avløpsvannet skrubberen, ble det installert vannrensing med aktivt kullfilter. Ferske prøver indikerer at avløpsvannet nå er fritt for PAH-forbindelser.

Årets andre målekampanje på pilot-renseanlegget ble utført 5. mars. Måleresultater fra denne kampanjen forventes å foreligge uke 14.

FHI sin presentasjon på nabomøtet 3. februar

Per 3. februar 2020

Fivens presentasjon på nabomøtet 3. februar

Per 3. februar 2020

RENSEPROSJEKTET - STATUS PER JANUAR 2020


EFARINGER SÅ LANGT:
 • Stabil varm drift i mer enn 200 timer totalt.
 • Stabilt kontrollsystem.
 • Ingen problemer knyttet til blåsproblematikk.
 • Skrubberens avløpsvann inneholder små mengder PAH16, og deponeres inntil bestilt vannrenseanlegg er på plass.
HVA SKJER NÅ:
 • Tredjeparts samsvarsvurdering er gjennomført og godkjent av akkreditert selskap 17.01.2020
 • Tredjeparts gassmålinger i skrubberpipen er gjennomført den 22 og 23.01.2020
  • Svar på gassmålingene forventes i uke 7.
  • Resultatene på gassmålingene vil være retningsgivende for videre testkjøring.
 • Opplæring av ovnshusoperatører i drift av anlegget pågår kontinuerlig.
 • For å rense skrubberavløpet for PAH, har vi gjennomført tester med vårt skrubber avløpsvann på COWI AQUATEAM sin lab i Oslo.
  • Testresultatene ved valgt filter ga PAH16 verdier under deteksjonsgrensen.
  • Renseanlegget er bestilt og vil bli installert i uke 7.
BILDER SEMILUKKING:

Fiven inviterer til «nabomøte»

Per 20. desember 2019

Fiven vil på nyåret invitere sine naboer til et informasjonsmøte. Invitasjon vil komme i januar. Tema vil være gjennomgang av siste spredningsberegning, status på utslippsreduserende tiltak og orientering rundt veien videre.

Status for «Renseprosjektet»

Per 5. desember 2019

Etter at pilotanlegget stod ferdig for noen måneder siden har vi kjørt en rekke funksjonstester. Etter å ha luket vekk og rettet opp diverse småfeil i styringssystemet er vi nå i gang med fullskala «varmtesting».

Flere lange varmtester er allerede gjennomført, og anlegget fungerer hittil så langt vi kan se veldig bra. Støv samles effektivt opp i filteret og svoveldioksid (SO2) renses i skrubberen.

Slutten av 2019 benyttes til å gjøre mindre mekaniske endringer, og på nyåret starter vi så opp varmetestingen igjen. Da blir det også opplæring av driftspersonell fra produksjon slik at anlegget kan kjøres i lengre perioder for å få driftserfaring.

I 2020 skal det gjennomføres en lang rekke målinger på pilotanlegget for å bestemme hvor effektiv rensingen av støv, svovel og PAH er. Under hetten er det mulig å justere temperaturen slik at forbrenning av PAH øker, samtidig som at det i «støvrenseanlegget» på utsiden også vil fanges partikulært bundet PAH. I parallell til testingen vil vi i 2020 også jobbe med å planlegge for utvidelse av anlegget slik at støv og avgasser fra flere ovnsgrupper på sikt kan renses.

Bilde 1 og 2 nedenfor viser henholdsvis bilder av dagens åpne ovnsdesign sammenlignet med ny design for pilotovnsgruppen, og bilde av nytt renseanlegg for støv, svovel og PAH.

Bilde 1 Tradisjonell ovnsdesign og ny design med hette

Bilde 2 Renseanlegg for støv, svovel og PAH

Fiven søker om nye midlertidige grenser for PAH.


Fiven søker om nye midlertidige grenser for PAH. I linken under kan du finne kunngjøringsteksten med søknad og tilhørende vedlegg.

https://tema.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Landbasert-industri/Fiven-Norge-AS-Lillesand-soker-om-endring-av-tillatelsen-20191161/

Dioksiner og furaner ble ikke påvist under målekampanje


Fiven er blitt forespurt om å utrede om det finnes dioksiner og furaner i avgassen. Fiven rekvirerte ekstern aktør til å kjøre en målekampanje av dioksiner og furaner i september 2019. Samtlige målinger var under kvantifiseringsgrensen. Dette vil si at det ikke var mulig å påvise dioksiner og furaner med dagens måleutstyr og metode.

Ny artikkel om Fiven og silisiumkarbidets egenskaper på forskning.no


Lillesand får egen miljøweb

Fiven Norge lanserer en ny nettside, som vil holde Lillesands befolkning oppdatert om bedriftens produksjon og utslipp.

– Mange har etterlyst mer miljøinformasjon om vår virksomhet, og det er forståelig. Derfor har vi laget denne websiden, sier Hilde Brunvand Nordvik, avtroppende toppsjef for Fiven Norge.

Arbeidet med nettsiden Fiven Miljø – fivenmiljo.no – startet like etter folkemøtet om den lokale luftkvaliteten i Lillesand rådhus 17. juni i år. Representanter fra kommunen, Folkehelseinstituttet, Miljødirektoratet og bedriften holdt alle presentasjoner og svarte på spørsmål.

– Signalene fra folkemøtet var de samme som vi over tid har sett i ulike aviser og i sosiale medier; nemlig at det i deler av befolkningen råder en oppfatning om at bedriften unnlater å rapportere om sine utslipp. Det er selvsagt ikke riktig. Samtidig erkjenner vi at vi nok ikke har vært flinke nok til å informere. Målet med nettsiden er å bygge tillit og forståelse rundt det vi driver med, sier Nordvik.

Lillesands ordfører, Arne Thomassen, gleder seg over at hjørnesteinsbedriften konkret forsøker å etterkomme innbyggernes informasjonsbehov.

– Kommunen stiller positiv til tiltaket med miljøweb, sier han.

I tillegg til å presentere oppdaterte luftmålinger, svarer nettsiden Fiven Miljø på nærmere 100 spørsmål om blant annet produksjon, forurensning, utslippstillatelser og ansvarsforhold. Dessuten forteller bedriften hvordan den gjennom å produsere silisiumkarbid faktisk bidrar til det grønne skiftet.

Innbyggerne vil også kunne få detaljert innsikt i bedriftens to konkrete miljøprosjekter – «Renseprosjekt ovnshus» og «Mist Air».

– Prosjektene vil, hvis alt går som planlagt, gi vesentlige utslippsreduksjoner av svoveldioksid og støv frem mot 2025, sier Pål Runde, som formelt tar over for Hilde Brunvand Nordvik som Fiven Norge-sjef ved utgangen av august.

Nordvik begynner da i ny jobb som fabrikksjef i Hennig Olsen.

For mer informasjon, kontakt:
Hilde Brunvand Nordvik, avtroppende administrerende direktør, mob. 920 10 844
Pål Runde, påtroppende administrerende direktør, mob. 979 76 021

image

Besøk vår hjemmeside for å lære mer om våre produkter.